5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Diesel lai máy phát

ĐỘNG CƠ DIESEL YANMAR LAI MÁY PHÁT ĐIỆN

1. Basic Description

https://drive.google.com/file/d/1lFk52BjlN2VY3RcixrKd5hBsamXGSEYx/view?usp=sharing

2. Operation

https://drive.google.com/file/d/1LWEQhXQHaU5lFP5jpko1KEA3Rl4H4ZRD/view?usp=sharing

3. Maitenance of lube oil system

https://drive.google.com/file/d/1GpLXiT6urwllC7sxG7zHerhuteZ9AbTc/view?usp=sharing

4. Maitenance of fuel oil system

https://drive.google.com/file/d/1pX1SwZIfiwNn3G8H9EEj_ii0jj5P0txk/view?usp=sharing

5. Maitenance of air system

https://drive.google.com/file/d/18YBZbmggFKvCV4YocOwUb_5sj19a4nub/view?usp=sharing

6. Maitenance of cooling water system

https://drive.google.com/file/d/1Gh-Q3o0W1SBXik6zclLV8Q1x0h1tcZIg/view?usp=sharing

7. Check of performance data

https://drive.google.com/file/d/1y9XhfEBv9PS9by-DEhE_wV_gVCVVxKWA/view?usp=sharing

8. Check procedure of protectice data

https://drive.google.com/file/d/1wE5uP7Uvf0r32jfcBMQSo3nZzFQtjWRV/view?usp=sharing

9. Overhaul procedure of fuel injection valve

https://drive.google.com/file/d/1W4910y7PbLt7T5k2yNNycQlT8go2UPcW/view?usp=sharing

10. Overhaul procedure of turbo charger

https://drive.google.com/file/d/1senK4bEsqb-1mSJB3asnZmJiboYqYzrL/view?usp=sharing

11. Overhaul procedure of cylinder head

https://drive.google.com/file/d/1EZ3zgcVkgmJaA0VJ5js9zpw4ecBb_i7u/view?usp=sharing

12. Overhaul procedure of piston and connection rod

https://drive.google.com/file/d/1r64AQbJoiV6VoU_BjBZ6ptSvwNBeKaIK/view?usp=sharing

13. Overhaul procedure of main bearing

https://drive.google.com/file/d/1IakhAJXKMJYWNxQE8hBr7bO9vZ-VACjq/view?usp=sharing

14. Measuring procedure of crank deflection

https://drive.google.com/file/d/1c2tuDv2VZU4PZ8TROAIzbHbBgy9g8B8U/view?usp=sharing

15. Overhaul procedure of fuel injection pump

https://drive.google.com/file/d/1BugBk8YXtqlm2Yaf9py8YycitzgOBPlH/view?usp=sharing

16. Overhaul procedure of air cooler

https://drive.google.com/file/d/1aSssCRUD2Y1CJRtdXUT1yJGt051kBvRp/view?usp=sharing

17. Check procedure of cam shaft

https://drive.google.com/file/d/1xZLL-POJvNiLRTIyq63FVitnChjXp08P/view?usp=sharing

18. Overhaul procedure of lube oil pump

https://drive.google.com/file/d/1p7p7E_wnjWADNblGIZ8gNxKHGv8nP5-L/view?usp=sharing

19. Overhaul procedure of cooling water pump

https://drive.google.com/file/d/1Ok0OrZQj55DNrREIyrpyqlF5JMat_ZWf/view?usp=sharing

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: