5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Công ước, bộ luật hàng hải

1. Công ước lao động hàng hải MLC

MLC%202006.pdf

MLC_handbook-e.pdf

MLC Flag State Inspection Guidelines.pdf

 

2. Công ước quản lý nước dằn tàu

Ballast water management manual.pdf

 

3. Bộ luật hàng hải

Bo luat HHVN 2015.doc

 

4. Thông tư 37 về tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn, đào, tạo, huấn luyện thuyền viên

Thongtu37.doc

 

5. Thông tư 23 về chức trách. nhiệm vụ thuyền viên

TT23_signed.pdf

 

6. Danh sách cơ sở y tế khám sức khỏe cho thuyền viên

Co so y te kham sk cho thuyen vien.pdf

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: