5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Máy chính - Máy đèn / Main engine - Generator engine

ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ - 4 STROKE DIESEL ENGINE

A. MAN B&W

1. L23/30H - 650 KW @ 720 RPM               Download: L23-30H.pdf

2. 6L23/30H - 960 KW @ 900 RPM             Download: 6L23-30H.pdf

3. L23/30H-MK2 - 710 KW @ 720 RPM      Download PART 1: L27-30H-MK2.PART1.pdf 

                                                                                        PART 2: L27-30H-MK2.PART2.pdf

                                                                                        PART 3: L27-30H-MK2.PART3.pdf

4. 8L28/32H                                                 

Download: https://drive.google.com/file/d/1mivKaSsccklcMO8_ExopOG-moAvLu3zr/view?usp=sharing                                  

5. 6L32/40 - 2880 KW @ 720 RPM             Download: 6L32-40.pdf

6. L32/40DF - 2400 KW @ 750 RPM          Download: L32-40DF.pdf

7. L58/64                                                      Download: L58-64.pdf

 
B. AKASAKA
 
1. A34                                                           Download: AKASAKA-A34.pdf
 
C. HANSHIN
 
1. 6EL32                                                       Download: HANSHIN-6EL32.pdf
 
2. 6L27BSH                                                  Download: HANSHIN-6L27BSH.pdf
 
D. MAK
 
1. M20C                                                        Download: M20-Operating-Instructions.pdf
                                                                      Download: M20-Maintenance.pdf
 
2. M25                                                           Download: M25.PART1.pdf
                                                                                          M25.PART2.pdf
                                                                                          M25.PART3.pdf
                                                                                          M25.PART4.pdf
 
3. M32C                                                        Download: Operating Instruction.pdf
                                                                                         Maintanance.pdf
                                                                                         Technical Engine Data.pdf
                                                                                         Tool catalogue.pdf
                                                                                         Spare Parts Catalogue.pdf
E. WARTSILA-SULZER
 
1. WARTSILA 8L20                                     Download: WARTSILA-8L20-C3.pdf
 
2. WARTSILA 18V32LN                              Download: WARTSILA-18V32LN-Spare-Part-Manual.pdf
 
3. WARTSILA SG18V34                              Download: WARTSILA-SG18V34.PART1.pdf
                                                                                         WARTSILA-SG18V34.PART2.pdf
 
4. WARTSILA 32                                         Download: WARTSILA-32.pdf
 
5. WARTSILA 38FSD                                  Download: WARTSILA-38-FSD.pdf
 
6. WARTSILA 38                                         Download: WARTSILA.PART1.pdf
                                                                     Download: WARTSILA.PART2.pdf
 
7. WARTSILA 46                                         Download: WARTSILA 46.pdf
 
F. YANMAR
 
1. 6EY18 SERIES                                        Download: YANMAR-6EY18-SERIES.PART1.pdf
                                                                                         YANMAR-6EY18-SERIES.PART2.pdf
 
2. 6EY18(A)L
 
               
3. 6N18AL-V                                                Download: YANMAR.6N18(A)L-V.PART1.pdf
                                                                                         YANMAR.6N18(A)L-V.PART2.pdf
 
4. 6N18(A)L-V   
 
5. 6N18AL-UV x 500 KW
 
5. 6N21(A)L-V 
 
6. 6N165L
 
7. 6NY16L
 
8. S165L                                                       Download: YANMAR.S165L.pdf
 
9. 6N330 / 8N330                                         Download: YANMAR.ME.6N330/8N330.pdf
 
G. DEUTz
 
1. Emergency engine generator set BF6L913
 
 
 
H. DAIHATSU
 
1. DL20                                                         Download: Operational-Manual-Daihatsu-DL20.pdf
 
2. 6DK20                                                       Download: Daihatsu-6DK-20-Operation-Manaul.pdf
 
 

ĐỘNG CƠ DIESEL 2 KỲ - 2 STROKE DIESEL ENGINE

A. MAN B&W

1. S26MC                                                    Download: S26MC-Component.pdf
 
2. S42MC                                                    Download: S42MC-Component.pdf
                                                                                       S42MC-Maintenance-PART1.pdf
                                                                                       S42MC-Maintenance-PART.pdf
 
3. S46MC-C                                                Download: S46MC-C-Component.pdf
 
4. S50MC                                                    Download: 5S50MC-C-Code book.pdf
                                                                    Download: S50MC-Component.pdf
                                                                                       S50MC-Maitenance.PART1.pdf
                                                                                       S50MC-Maintenance.PART2.pdf
                                                                    Download: 6S50MC-C-Accessory.PART1.pdf
                                                                                       6S50MC-C-Accessory.PART2.pdf
                                                                                       6S50MC-C-Accessory.PART3.pdf
                                                                                       6S50MC-C-Accesory.PART4.pdf
 
5. S60MC                                                    Download: 60MC-Component.pdf
 
6. L35MC                                                    Download: L35MC-Component.pdf
                                                                                       L35MC-Maintenance.PART1.pdf
                                                                                       L35MC-Maintenance.PART2.pdf                                                                                                                                                            

7. L42MC                                                    Download: L42MC-Component.pdf                                                                                                                                     L42MC-II-Maintenance.pdf                                                                                                                                                          

8. L50MC                                                    Download: L50MC-Component.pdf

9. L70MC                                                    Download: L70MC-Compenent.pdf

10. L80MC                                                  Download: L80MC-Component.pdf

11. S42MC                                                  Download: S42MC-Component.pdf

 

B. MITSUI - MAN B&W

MC (MC-C) Engines

1. TE2517.INDEX.pdf

2. https://drive.google.com/file/d/15gw5NPkppqYNdNXfypLVFFT147Ma-Y87/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1VRN6v36Oe_9wYFhGtqEIJYqdhWGeXEjr/view?usp=sharing

4. TE2517.CODEBOOK.pdf

5. TE2517.VOL.3.pdf

6. https://drive.google.com/file/d/1Iy_MtTO4iaa0cuh4DnpGVi9HawszStN3/view?usp=sharing

7. TE2517.VOL.5.pdf

8. TE2517_Vol.5BMS_.pdf

 

C. MITSUBISHI

1. 6UEC37LA                                             Download: 6UEC37LA- Operation.pdf
                                                                                       6UECLA-Maintenance.pdf
                                                                                       6UECLA-Code book.pdf
 
2. 6UEC60LSE                                          Download: 6UEC60LSE-Operation.pdf
 
3. UEC60LS                                               Download: UEC60LS-Operation.pdf
 
4. 7UEC45LA                                               Download: 7UEC45LA-Maintenance.pdf
 
 
D. WARTSILA-SULZER
 
1. WARTSILA RTA48T-D                          Download: RTA48T-D-Installation.pdf
 
2. WARTSILA RT-flex82C                        Download: RT-FLEX82C-Operation.pdf
 
3. WARTSILA RTA84C                             Download: RTA84C-Maintenance.PART1.pdf
 
                                                                                      RTA84C-Maintenance.PART2.pdf
 
4. SULZER RTA-U                                    Download: RTA-U.pdf

5. SULZER RTA76                                    Download: SULZER-RTA76.PART1.pdf

                                                                   Download: SULZER-RTA76.PART2.pdf

6. SULZER RTA96C                                  Download: SULZER-RTA96C.PART1.pdf

                                                                   Download: SULZER-RTA96C.PART2.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: