5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Máy lọc dầu - Oil purifier

A. ALFA LAVAL SEPARATOR

1. High speed separator P605                        Download: Instruction Book.P605.pdf

2. High speed separator P615                        Download: Instruction Book.P615.pdf

                                                                                          Operating Instructions.P615.pdf

                                                                                          Parameter List. P615.pdf

                                                                                          Alarms and Fault Finding.P615.pdf

                                                                                          Spare Parts.P615.pdf

3. High speed separator P625                        Download: Instruction Book.P625.pdf

4. High speed separator P636                        Download: Instruction Book.P636.pdf

                                                                                          Operating Instruction.P636.pdf

                                                                                          Alarm and Fault Finding.P636.pdf

5. High speed separator PX95VGV                Download: PX95VGV-14CY.pdf

6. High speed separator S821 & S826           Download: Instruction Book.S821.pdf

                                                                                          Operating Instructions.S821.pdf

                                                                                          Parameter List.S821.pdf

                                                                                          Alarms and Fault Finding.pdf

                                                                                          Spare Parts.S821.pdf

7. High speed separator S927                        Download: S927.pdf

8. Separator FOPX609TFD-24                       Download: FOPX-609TFD-24.pdf

9. Separator FOPX610TFD-24                       Download: FOPX-610TFD-24.pdf

10. Separator FOPX613TFD-20                     Download: FOPX-613TFD-20.pdf

11. High speed separator MAB 103B-24        Download: MAB-103B-24.pdf

12. High speed separator MAB 104B-24        Download: MAB-104B-14/24D.pdf

13. Separator MAB 206S-24                          Download: MAB-206S-24.pdf

14. High speed separator MMB 305S-11       Download: MMB-305S-11.pdf

15. Separator MMPX 303SGP-11                  Download: MMPX-303SGP.pdf

16. Separator MMPX 403                               Download: MMPX-403.pdf

17. Separator MOPX 205 TGT-24                  Download: MOPX-205TGT-24.pdf

 

B. MITSUBISHI SELFJECTOR

1. SJ Excellent series (SJ20T-SJ60T)            Download: SJ Excellent - SJ20-SJ60T.pdf

2. SJ Future series                                         Download: SJ Future Series.pdf

3. SJ Genuie series                                        Download: SJGenuie Series.M1.pdf

                                                                                          SJ Genuie Series.M2.pdf

                                                                                          SJ-Genuie Series.M3.pdf

4. SJ 30G fuel purifier                                    Download: MH-01_OIL_PURIFIERS.TIF

https://drive.google.com/file/d/1lSR03EtuVE4DT6Fx5nYUHHrX_K34Mv3X/view?usp=sharing

 

C. WESTFALIA SEPARATOR

1. OSC Series                                                Download: OSC-50-0136-066.pdf

2. OSD Series                                                Download: OSD-2-02-137.pdf

                                                                                         OSD-6-91-067.pdf

                                                                                         OSD-6-18-35-60.pdf

3. OSE Series                                                Download: OSE-5-91-0374.pdf

                                                                                         OSE-20-0136-067.pdf

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: