5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Máy xử lý chất thải - Sewage treatment Unit

1. Marine sewage treatment unit STC series     

    Instruction manual.STC.pdf  

    Final Drawings.STC.pdf

 

2. Taiko sewage treatment unit, SBT-40      

    HD-55_SEWAGE_TREATMENT_PLANT.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: