5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Máy đốt rác dầu - Waste oil Incinerator

1. Sunflame Incinerator unit OSV-600 SAI                       Download: Incinerator-Unit-OSV.pdf

2. Sunflame Incinerator unit OSV-360 SAI                        Download: MJ-10_WASTE_OIL_INCINERATOR.pdf

    Download: https://drive.google.com/file/d/1MJXSF9JNmuLhc8aq4lKOcPasObB8yRb9/view?usp=sharing

3. Miura waste oil Incinerator                                            Download: Miura-waste-oil-incinerator.pd

4. TeamTec Incinerator                                                      Download: Teamtec Incinerator.pdf

                                                                                                            Teamtec marine product.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: