5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Cơ cấu tổ chức & nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA 

STT

Họ và tên

Học hàm /học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

 Lê Văn Vang

NGƯT/GVC/TS

Trưởng khoa

 levanvang@ut.edu.vn

BỘ MÔN ĐỘNG LỰC DIESEL

1

 Hoàng Văn Sĩ

NCS/ThS

Trưởng bộ môn Động lực Diesel

 si.hoang@ut.edu.vn

2

 Bùi Hồng Dương

GVC/TS

Giảng viên chính

 duong.bui@ut.edu.vn

3

 Phan Cao An Trường

NCS/ThS

Giảng viên

 truong.phan@ut.edu.vn

4

 Lê Văn Đồng

ThS

Giảng viên

 dong.le@ut.edu.vn

5

 Nguyễn Phúc Hải

GVC/ThS

Giảng viên chính

 hai.nguyen@ut.edu.vn

6

 Vũ Hồng Nhật

ThS

Giảng viên

 nhat.vu@ut.edu.vn

7

 Châu Thanh Hiếu

ThS

Giảng viên

 hieu.chau@ut.edu.vn

8  Ngô Duy Nam TS  Giảng viên 

 nam.ngo@ut.edu.vn

BỘ MÔN SỬA CHỮA

1

 Nguyễn Duy Trinh

TS

Trưởng bộ môn  Sửa chữa

 trinh.nguyen@ut.edu.vn

2

 Vũ  Minh Thái

ThS

Giảng viên

 thai.vu@ut.edu.vn

3

 Trần Hồng Thanh

ThS

Giảng viên

 thanh.tran@ut.edu.vn

4

 Cao Văn Hoàn

ThS

Giảng viên

 hoan.cao@ut.edu.vn

5

 Phạm Văn Chiến

ThS

Giảng viên

 chien.pham@ut.edu.vn

6

 Nguyễn Văn Quý

ThS

Giảng viên

 quy.nguyen@ut.edu.vn

7

 Lê Hữu Cường

ThS

Giảng viên

 cuong.le@ut.edu.vn

8

 Nguyễn Đức Chuẩn

ThS

Giảng viên

 chuan.nguyen@ut.edu.vn

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÁY TÀU THỦY

1

 Lê Hữu Sơn

PGS/TS

Trưởng bộ môn Thiết bị nhiệt

 son.le@ut.edu.vn

2

 Nguyễn Văn Năm

ThS

Giảng viên

 nam.nguyen@ut.edu.vn

3

 Nguyễn Thành Vạn

ThS

Giảng viên

 van.nguyen@ut.edu.vn

4

 Nguyễn Văn Phúc

ThS

Giảng viên

 phuc.nguyen@ut.edu.vn

5

 Nguyễn Duy Tân

ThS

Giảng viên

 tan.nguyen@ut.edu.vn

6

 Trương Thanh Hải

ThS

Giảng viên

 hai.truong@ut.edu.vn

7

 Đồng Thị Minh Hảo ThS Giảng viên  hao.dong@ut.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

1

 Lê Thị Bẩy

KS

Chuyên viên

 bay.le@ut.edu.vn

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: