Cơ cấu tổ chức & nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA 

STT

Họ và tên

Học hàm /học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

 Lê Văn Vang

NGƯT/GVC/TS

Trưởng khoa

 levanvang@ut.edu.vn

BỘ MÔN ĐỘNG LỰC DIESEL

1

 Hoàng Văn Sĩ

NCS/ThS

Trưởng bộ môn Động lực Diesel

 si.hoang@ut.edu.vn

2

 Bùi Hồng Dương

GVC/TS

Giảng viên chính

 duong.bui@ut.edu.vn

3

 Phan Cao An Trường

NCS/ThS

Giảng viên

 truong.phan@ut.edu.vn

4

 Lê Văn Đồng

ThS

Giảng viên

 dong.le@ut.edu.vn

5

 Nguyễn Phúc Hải

GVC/ThS

Giảng viên chính

 hai.nguyen@ut.edu.vn

6

 Vũ Hồng Nhật

ThS

Giảng viên

 nhat.vu@ut.edu.vn

7

 Châu Thanh Hiếu

ThS

Giảng viên

 hieu.chau@ut.edu.vn

8  Ngô Duy Nam TS  Giảng viên 

 nam.ngo@ut.edu.vn

BỘ MÔN SỬA CHỮA

1

 Nguyễn Duy Trinh

TS

Trưởng bộ môn  Sửa chữa

 trinh.nguyen@ut.edu.vn

2

 Vũ  Minh Thái

ThS

Giảng viên

 thai.vu@ut.edu.vn

3

 Trần Hồng Thanh

ThS

Giảng viên

 thanh.tran@ut.edu.vn

4

 Cao Văn Hoàn

ThS

Giảng viên

 hoan.cao@ut.edu.vn

5

 Phạm Văn Chiến

ThS

Giảng viên

 chien.pham@ut.edu.vn

6

 Nguyễn Văn Quý

ThS

Giảng viên

 quy.nguyen@ut.edu.vn

7

 Lê Hữu Cường

ThS

Giảng viên

 cuong.le@ut.edu.vn

8

 Nguyễn Đức Chuẩn

ThS

Giảng viên

 chuan.nguyen@ut.edu.vn

BỘ MÔN THIẾT BỊ NHIỆT TÀU THỦY

1

 Lê Hữu Sơn

PGS/TS

Trưởng bộ môn Thiết bị nhiệt

 son.le@ut.edu.vn

2

 Nguyễn Văn Năm

ThS

Giảng viên

 nam.nguyen@ut.edu.vn

3

 Nguyễn Thành Vạn

ThS

Giảng viên

 van.nguyen@ut.edu.vn

4

 Nguyễn Văn Phúc

ThS

Giảng viên

 phuc.nguyen@ut.edu.vn

5

 Nguyễn Duy Tân

ThS

Giảng viên

 tan.nguyen@ut.edu.vn

6

 Trương Thanh Hải

ThS

Giảng viên

 hai.truong@ut.edu.vn

7

 Đồng Thị Minh Hảo ThS Giảng viên  hao.dong@ut.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

1

 Lê Thị Bẩy

KS

Chuyên viên

 bay.le@ut.edu.vn

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: